> martelaersspeigel ii blz. 536

Tieleman van Braght, Martelaersspeigel II blz. 536

Thienpersoonen,soomannen als vrouwen, om hetgetuygenisseJesuChristitot Dordrechtverbrant, ontrent hetjaer1570.

Ons is uit oude engeloofweerdigememorien/ voorontwijffelbaer/verhaeltdat ontrent hetjaeronsesHeeren1570, tweeseergodvruchtige lieden / een man en een vrouw (wiens namen wij niet hebbenkonnenvernemen) door den Schout destadtDordrecht /omdatsewederdoop-ersgenaemtwierden/ zijnnagesocht/ eneyndelijkgevonden / in deMarienbornstraatderselveStad / in eenhuysdaerdeLeersuithing: dewelke /byhaergelovevolstandig blijvende / kortsdaerna/ op het Markt veld / voor de Waag /daerdoen derechtsplaetsewas /beydeverbrand zijn geworden.

Als mede / dat er nochseven/soomannen als vrouwen /vandeselveReligie / die van Breda gekomen waren / wanneer die doorgeenderleymiddelendaervan waren af te brengen / gelijke straffe geleden hebben / te weten / door hetvyer/ dat er de dood navolgde: 't welk geschiede op hetpleyn/ niet verre van deMenne-brugg/ voor denKruyttoren; zijnde de andereplaetseder Justitie.

Omtrent heteyndedesjaers/ te weten in demaendvan November / als diengrootenenverschrickelijkenwater-vloed/ die opAllerheyligen-daggekomen was /daerbynayedervan weet tespreeken/ eeneyndegenomenhadde/ wordtverklaert/ datseekereDoopsgesindeweduwe in deArmetijsstraet/uyteenkamerken/ terzijde vaneenentrapgehaeltwierd/ door den Schout enStedehouden: dewelkeeenigetijddaerna (als die niet vanhaergelovebegeerde af te wijken) / mede door hetvyerhaerleven heeft moeteneyndigen.

Exantqumemor&c.

Wyhebben deexaminatienen doodvonnissen dervoor.gedachtepersoonenin deordinarisCriminele Stadsboeken / van die tijdnagesocht/maerniet gevonden / als ook niet van J.W. vanKuyk, enAdriaentgenJans vanMolenaersgraaf: die twee jarendaernagedood zijn;daernochtans / tot onsen tijdverscheydenelevendigegetuygenvan geweest zijn / die de doodderselvelieden / mat alle omstandigheden / aanschouwt hebben; ditsooZijnde /laethetsichaensiendat de Papistenhaergeschaemthebben derechts-plegingenen doodvonnissendeselvelieden in de Stadsboeken tesetten; nadiensichhet land en ook meteenendseStad / kortsdaerna vanRegementen religie scheen te sullen veranderen; 't welk ontrent tweejaerendaerna / door detoekomsteWilhelmide I. desPrincevanOrangiengeschied is: enalsooheeft doen meteenenden dwang over hetgeloveen deconscientie/ terselverplaetse/ opgehouden.

Rakende depersoonen/ die toen tertijt(verstaetin 'tJaer1570) in 't Gerecht waren / en de Justitie bedienen / waren (volgensd'aenteekeningevan Johan van Beverwijk, insijnregister van demagistraturevan Dordrechtdesenavolgende:

AdriaenvanBleyenburgAdriaensz. zijnde Schout derSelverStad / dewelkesijnamptal in denjaere1549begonnehadde/ enhetselveinhtvolgendJaer/ te weten anno 1571eyndigde.

Arentvan derM.ijleHeerenCornelissz., zijndeBorgemeesterdergemeynte:

Midsgadersnegen schepenen:

1.Gijsbrecht vanHaerlemJansz.

2.Cornel;is vanDiemenJacobsz.

3.HuybrechtJongeAdriaensz.

4.Jan vanSlingelandHeerenOttensz.

5.WourikvanDrenkwaertHeerenWillemsz.

6.JanJansz.Elandsz.

7.Boudewijn HeermanGijsbrechtsz.

8.Diederik van BeverwijkHeerenPhilipsz.

9.Cornelis vanMosyen-BroekHeerenCornelisz.

Doch ofsijalle in dit vonnis bewilligt hebben / of alleeneenigederselveisononbekent.

Wat de uitdrukkingExantqumemor&c moet voorstellen is mij onbekend. De Vuilpoort was de poort aan het einde van de Voorstraat. DeMennebrugwas waar nu hetVriesepleinis.

Terug

 
Meer informatie Facebook   Twitter   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl